Yolsuzlukla Mücadele ve Düzenleyici Mevzuata Uyma ile ilgili Çekince

Yürürlükteki kanunların tanımlanması #

Yürürlükteki kanunlar - Şirket ve/veya Karşı Taraf ve Sözleşme kapsamındaki Tarafların ilişkileri ile ilgili aşağıdakiler dahil yürürlükteki mevzuat, yönetmelikler, kurallar, yargılar:

 • Rüşveti ve ticari bartılı yasaklayan yolsuzlukla mücadele kanunları;
 • Yasadışı faaliyetleri ve terörün finansmanını teşvik eden mali işlemlere katılmayı, onların kolaylaştırılmasını veya gizlenmesini yasaklayan kara para aklamanın önlenmesine ilişkin kanunlar;
 • İlgili yargı alanındaki hükümet yetkilileri tarafından uygulanan, yönetilen veya yürürlüğe konulan ekonomik veya mali yaptırımlar, ticari ambargolar.
 • Kanunları bu tür malların satışı, ihracatı, yeniden ihracatı veya transferine uygulanan veya uygulanmasını öngören herhangi bir devletin ulusal güvenliği veya diğer dış politika amaçları için malların veya teknolojinin satışı, ihracatı, yeniden ihracatı veya transferine ilişkin gereklilikleri veya kısıtlamaları yöneten veya başka şekilde şart koşan ihracat kontrol kanunları, talimatnameleri, yönetmelikleri (örneğin, Amerika Birleşik Devletleri tarafından belirlenen ihracat kontrol önlemleri (Export Administration Regulations));
 • Sahte ürünlerin dağıtımı, sahtecilik veya telif hakkı ihlali de dahil olmak üzere yasa dışı ticaretle mücadele alanındaki kanunlar;
 • Zorla çalıştırma veya çocuk işçi çalıştırmayı yasaklayan kanunlar;
 • Tarafların gizli ve içeriden öğrenilen bilgilerinin korunması alanındaki kanunlar. Şirketin Gizli Bilgileri, menkul kıymetler ve borsa kanunları veya bu tür içsel bilgilere uygulanan borsa kuralları uyarınca potansiyel olarak Şirket ve bağlı kuruluşlarının içeriden öğrenilen bilgilerini içerebilir ve bunun sonucunda Karşı Taraf bu tür yürürlükteki menkul kıymetler kanunlarına veya borsa kurallarına tabi olabilir.

Güvenceler ve garantiler #

 1. Taraflar, bu güvence ve garantileri sunduklarında yükümlülüklerini kabul ettiklerini ve Sözleşme süresince geçerli tüm yasalara uyacaklarını teyit ederler. Taraflar, geçerli yasaları ihlal edebilecek herhangi bir eylemde bulunmadıklarını ve kimseyi bu tür faaliyetlere teşvik etmediklerini ve desteklemediklerini doğrular.

 2. Taraflar, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken, Tarafların kendilerinin, çalışanlarının, temsilcilerinin ve bağlı kuruluşlarının (Tarafın bu yükümlülüklerin bu kişilere aktarılması üzerinde kontrol yapma imkanını dikkate alarak) herhangi bir haksız avantaj elde etmek veya diğer haksız hedeflere ulaşmak için bu kişilerin eylemlerini veya kararlarını etkilemek amacıyla rüşvet, ticari bartıl işlerinde bulunmadıkları, herhangi bir kişiye doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir para veya değer ödemediklerini, ödemeyi teklif etmediklerini veya ödenmesine izin vermediklerini garanti ederler.

 3. Taraflar, diğerlerin yanı sıra, Sözleşme kapsamındaki Tarafların ilişkileri çerçevesinde çalışanları ve karşı tarafları içeren ve/veya bunlarla ilgili rüşvet ve ticari rüşveti tespit etmeye ve önlemeye yönelik önlemler dahil olmak üzere Yürürlükteki Kanunların ihlallerini önlemek ve tespit etmek amacıyla yeterli ve etkili bir iç kontrol raporlama sistemi ve önlemlerinin uygulandığını teyit ederler.

 4. Taraflar, faaliyetlerini yürütürken, belirli tüzel kişilere ve bireylere, ekonomi sektörlerine, yargı alanlarına ve bölgelere (İran, Suriye, Kuzey Kore, Kırım dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) yaptırımlar veya ihracat kısıtlamaları uygulayan Rusya Federasyonu, diğer ülke veya birliklerin yürürlükteki kanunlarına ve düzenlemelerine uyduklarını garanti ederler.

  Karşı Taraf ayrıca, bu güvenceleri sağladığı sırada, hem doğrudan hem de dolaylı olarak, kasıtlı olarak veya ihmal yoluyla, yaptırım veya ihracat kısıtlamalarını ihlal edecek, ihlal eden veya sonucunda ihlal edebilecek eylemlerde bulunmadığını tasdik eder. Karşı Taraf ayrıca, grup üyelerinden, yöneticilerinden ve memurlarından hiçbirinin, bu güvenceleri sunduğu sırada, yaptırımlar veya ihracat kontrolü ile ilgili olarak herhangi bir yetkili makam tarafından kendisine karşı başlatılan herhangi bir iddia, önlem, dava, yasal işlem veya soruşturma bildirimi almadığını ve onlardan haberdar olmadığını garanti eder.

 5. Karşı Tarafın Sözleşmenin akdedilmesinden önce ve/veya Karşı Tarafın Şirket iç prosedürlerine göre ön durum tespiti sırasında sağladığı tüm belge ve bilgilerin, durum tespiti prosedürleri, kara paranın aklanmasının önlenmesi ve yaptırım listelerinde yer alma alanındaki (geçerli ise) kontroller dahil, gerçek, geçerli, doğru ve yanıltıcı olmadığını garanti eder.

 6. Bu bölümde belirtilen güvencelerden birini ihlal eden Tarafın, diğer Tarafın mahkeme dışı ve tek taraflı olarak Sözleşmeyi feshetme ve Rusya Federasyonu Medeni Kanunu’nun 406.1 (1) maddesini uygulama hakkı vardır (bu bölümde belirtilen güvence ve garantiler konusunda Tarafın gerçekleştirdiği ihlal nedeniyle diğer Tarafın uğradığı zararlar, ayrıca devlet kuruluşları dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü Tarafça uygulanan her türlü ceza veya tazminat da dahil olmak üzere, diğer Tarafın bu bölümde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlar için tazminat talep edilebilir). Bu bölüme dayanarak Sözleşmenin feshini talep eden Taraf, diğer Tarafın uğradığı zararları tazmin etmek zorunda değildir.

Karşı Tarafın Yükümlülükleri #

 1. Ön durum tespiti sırasında Şirket’e sunulan belgelere ek olarak, Karşı Taraf, Şirket’in talebi üzerine, Şirket tarafından karşı tarafların periyodik durum tespiti kapsamında belgeleri sunmayı taahhüt eder.
 2. Karşı Taraf, Sözleşme süresi boyunca, Karşı Tarafın Sözleşme ile bağlantılı ticari faaliyetlerini doğru bir şekilde yansıtan muhasebe ve raporlama belgelerini tutar ve ayrıca yürürlükteki mevzuata uygun olarak iç muhasebe denetimini uygular. Bu tür belgelerin kopyaları, Şirketin yazılı talebi üzerine Karşı Tarafça sağlanacaktır. Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesinden/feshedilmesinden sonra, Karşı Taraf, belirtilen Sözleşme kapsamında (mevzuatta öngörülen süreler içinde) muhasebe ve raporlama belgelerini tutmak ve Şirketin yazılı talebi üzerine bu belgelerin kopyalarını ibraz etmekle yükümlüdür.
 3. Karşı Taraf, bu bölümü imzalayarak Şirketin yolsuzlukla mücadele ve etik iş uygulamaları alanındaki politikalarının temel ilkelerini kabul ettiğini onaylar (Karşı Taraflar için politika versiyonları Şirketin web sitesinde yer almaktadır: https://corporate.ozon.ru/social#policies) ve bu ilkeleri takip etmeyi taahhüt eder.
 4. Karşı Taraf, bu Sözleşme kapsamında yürürlükteki mevzuatı ihlal eden veya Yürürlükteki Kanunlar kapsamında kısıtlayıcı listelerde (yaptırımlar, ihracat kısıtlamaları, terörist listeleri, vb.) yer alan karşı taraf veya müşterilerle iş ilişkilerine girmemeyi veya bunları sürdürmemeyi taahhüt eder.
 5. Karşı Taraf, Yürürlükteki Kanunların potansiyel veya mevcut ihlallerinin yanı sıra Karşı Tarafa ve/veya Karşı Tarafın grubunun herhangi bir üyesine, söz konusu Karşı Tarafın yetkililerine veya çalışanlarına uygulanan herhangi bir yaptırım, ihracat kısıtlaması hakkında bilgi sahibi olması durumunda, Karşı Taraf, Şirket’in web sitesindeki Uyumluluk Acil Hattı bölümünde belirtilen bilgileri kullanarak Uyumluluk Acil Hattı ile iletişime geçerek veya compliance@ozon.ru adresine e-mail göndererek Şirket’i derhal bilgilendirir.
 6. Karşı Taraf, Karşı Tarafın da dahil olduğu Yürürlükteki Kanunlar alanında tespit edilen veya şüphelenilen ihlallere ilişkin soruşturmasında Şirkete iyi niyetle yardımcı olacaktır.
 7. Karşı Tarafın bu bölümde belirtilen yükümlülükleri ihlal etmesi durumunda Şirket, mahkeme dışında tek taraflı olarak Sözleşmeyi yerine getirmeyi reddetme ve Rusya Federasyonu Medeni Kanunu’nun 406.1 (1) maddesini uygulama hakkına sahiptir (Karşı Taraf’ın bu bölümde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi ve devlet kuruluşları dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü kişi tarafından her türlü ceza veya tazminat uygulanması nedeniyle Şirketin uğradığı zararlar için tazminat talep edilebilir).